Hem

Välkommen!


Jag är filosofie doktor och docent i organisation och ledning (företagsekonomi) vid Lunds universitet. Min forskning handlar om tillit, organisationskultur, ledarskap, professionellt inflytande samt uppföljning. Särskilt intresserar jag mig för offentlig sektor och samhället som helhet. Jag är också specialiserad inom tillitsbaserad styrning.

  År 2017-2019 var jag forskningsledare i regeringens utredning Tillitsdelegationen. Där utvecklade jag bl a ett teoretiskt ramverk med vägledande principer. Ansvarade även för för tolv forskarledda försöksverksamheter och en antologi (SOU 2018:38). Utredningen verkade för ökat handlingsutrymme för medarbetare och medborgare i offentlig sektor. Jag är även fristående krönikör i Sydsvenska dagbladet och talare. 

    Min forskning sträcker sig över 15 år tillbaka i tid och den finns publicerad i såväl internationella journaler som svenska böcker. Jag har även haft ledande positioner i såväl privat som offentlig sektor, exempelvis som internationell marknadschef och som strategisk rådgivare i Region Skåne. Är politiskt oberoende.

 

English summary


I korthet

  • Filosofie doktor, docent och universitetslektor i organisation och ledning, på Ekonomihögskolan vid Lunds universitet. Forskningsprojekt 2019-2022 om värderingar och etik i offentlig sektor, finansierat av Forte. Forskningsledare i Tillitsdelegationen 2017-2019.
  • Leder Akademins tillitsnätverk som är en idéburen fortsättning på Tillitsdelegationens arbete.
  • Fristående föreläsare.
  • Fristående krönikör i Sydsvenska Dagbladet
  • Ledamot i regeringens insynsråd vid Skolinspektionen och i flera expertgrupper
  • Ansvarig för nätverket Tillitståget, en grupp på Facebook där jag delar exempel på tillitsbaserad styrning i praktiken.

Ny arbetsbok i tillitsbaserat ledarskap - och kommande teoribok

Många har efterlyst ett arbetsmaterial till chefsutbildningar mm kring tillitsbaserat ledarskap. Nu är det på gång och i juni går en arbetsbok till tryck. Den bygger på de tre roller för en tillitsbaserad ledare som jag har presenterat i tillitsboken: facilitator, kompass och coach. Till dessa tre roller knyts också de nio vägledande principerna. Övningar varvas med fallbeskrivningar för diskussion. Mer information kommer.


Ny bok om organisationskultur!

I en tid då etik, integritet och respekt värderas högt behöver alla organisationer arbeta aktivt med sin organisationskultur. Inte minst är det viktigt för att värna ett gott professionellt omdöme som gör det möjligt att delegera beslutsmandat. I en helt ny bok diskuterar jag kritiken mot värdegrundsarbete och vad ett alternativ kan innebära, dvs ett tillitsbaserat och tillitsbyggande arbete med kulturen. Särskild vikt läggs vid lärande och etik. Jag menar att vi behöver utgå mer från beteenden och behov i varje del av organisationen, för att kunna ge ett anpassat stöd. Organisationen kan erbjuda en målbild, men själva arbetet med kulturen behöver sedan äga rum lokalt och vara mindre standardiserat. Boken kan beställas här.

Krönikor

(Kontakta mig för full text där innehåll är låst.)


16/11: Sydsvenskan / krönika / "Klockan hade stannat på väggen, medan tågen rusade förbi utanför"
Välfinansierade kommuner är en nödvändighet för minskad regional ojämlikhet. Det räcker inte med ökad statlig närvaro.

26/10: Sydsvenskan / krönika /
"Bredare mobilisering krävs för att förändra kultur och ledarskap"
Värdegrundsarbete bara är en droppe i det värderingsregn som drabbar verksamheten och påverkar ledarskap och kultur. Ekonomistyrningen oftast har den starkaste påverkan. Därför räcker det inte att HR eller chefer mobiliseras för att påverka organisationskulturen.

5/10: Sydsvenskan / krönika /
"Se stjärnorna i de egna leden"
Dyra konsultnotor skickar en signal till personalen om att deras analysförmåga inte duger. Särskilt allvarligt i offentlig sektor.

14/9: Sydsvenskan / krönika / "Utan proportioner riskerar samhället att falla samman"
Den största utmaningen i framtiden kommer vara att förmå människor att inte överreagera på provokationer och överdrifter. Därför måste vi förmå se att alla misstag och problem inte är tecken på större systemfel.

11/9: Tidskriften Publikt / debattartikel / "Perfektion är en illusion som skapar felrädsla"

24/8: Sydsvenskan / krönika / "Perfektion är en illusion som skapar felrädsla"
Genom att eftersträva perfektion blir organisationer lätt fixerade vid att inte göra fel - och regelverk och formalia blir då viktigare än kärnuppdraget. Lär av misstagen och skapa psykologisk trygghet i stället.

3/8: Sydsvenskan / krönika / "Vård ska ges efter behov, inte efter ålder"
Åtskilliga vittnesmål och även IVOs förstudie visar att det finns personer på äldreboenden som inte har fått en individuell bedömning innan beslut om palliativ vård och inte heller grundläggande medicinsk vård mot Covid-19. Det bryter mot grundläggande principer i samhällskontraktet.

13/7: Sydsvenskan / krönika / "Vi går mot ett ansiktslöst samhälle"
De offentliga miljöerna blir allt mer neutrala och grå. Det gäller allt från städer till kontor. Vi behöver mer utrymme för personlighet om människor ska trivas.

22/6: Sydsvenskan / krönika / "Anställningstryggheten tjänar också företagen"
Psykologisk trygghet är grunden för innovativa högpresterande organisationer. Anställningstryggheten tjänar därför inte bara den enskilda arbetstagaren, utan även arbetsgivaren.

1/6: Sydsvenskan / krönika / "Sluta odla myter om könsskillnader"
Omfattande forskning, även stora metastudier, visar att det inte finns några större medförra skillnader i personlighet mellan könen, utan att personlighet (oberoende av kön) är mer avgörande. Däremot formas vår könsidentitet kulturellt. Därför behöver vi sluta odla myter om medfödda könsskillnader och se människor som individer i stället.

11/5: Sydsvenskan / krönika "Krisen bär på frön till en bättre värld"
Pandemin är en tragedi för hela samhället. Men den bär också på frön till en bättre värld. Här är fem sådana tendenser eller möjligheter.

20/4: Sydsvenskan / krönika / "Politikerna måste lämna skyttegravarna i marknadsfrågan"
Det är inte enbart positivt eller negativt med marknadslösningar. Däremot är det ofta svårt att reglera en marknad med offentligt finansierade privata aktörer på ett bra sätt. Politiken behöver erkänna detta och inte ducka för komplexiteten i marknadsfrågan.

30/3: Sydsvenskan / krönika / "Människor hjälper varandra som aldrig förr"
Människan är i grunden född altruistisk. Vi är inte födda till krig och konkurrens. Denna insikt behöver prägla vår förståelse för människor. Nu under pandemin blir den särskilt tydlig.

9/3: Sydsvenskan / krönika / "Oron är alltid någon annans"
Beslutsfattare har ofta en tendens att undanhålla information, med hänvisning till att den kan göra människor oroliga. Men forskning om kriser och katastrofer visar att det är tvärtom. Människor har överlag god förmåga att hantera komplex information på ett balanserat sätt. Därför är det viktigt att involvera och vara transparent med information. 

17/2: Sydsvenskan / krönika / "Plats på äldreboende blott en dröm för många"
Sveriges äldreboenden har systematiskt avvecklats under gångna decennier. Därför har många äldre inte fått den omvårdnad som de har behövt. Samtidigt har nämligen styrningen av hemtjänsten lett till sämre service och sämre bemötande, t ex med minutscheman och bristande flexibilitet.

27/1: Sydsvenskan / krönika / "Viljan att söka lösningar tillsammans är samhällets guld"
Människan i grunden hjälpsam och altruistisk, enligt forskningen.

7/1: Sydsvenskan / krönika / Riggade rekryteringar ett dolt skandalfält
Meritokratin hotas av mängder av riggade rekryteringar i offentlig sektor. Det riskerar då att bli viktigare att vårda sitt nätverk än att sköta sitt uppdrag.

29/12: Dagens Nyheter / debattartikel / "Offentliga sektorn måste utvecklas nära medborgarna"
Tillit till medborgare och medborgarnära medarbetare måste vara grunden när den offentliga sektorn utvecklas.

16/12: Sydsvenskan / krönika / "Störst av allt är öppenheten"
Fundamentalt att offentliga organisationer ska vara öppna med information till media, medborgare och medarbetare. Varumärkesarbete riskerar leda till motsatt effekt, nämligen att öppenhet med fel och brister ses som bristande lojalitet mot verksamheten.

25/11: Sydsvenskan / Krönika / ”Hitta armlängds avstånd i kommunpolitiken”
Politiker ska inte peta i vardagen i kommunernas verksamhet. Framgångsrika kommuner lyckas hitta armlängds avstånd.

8/11: Perspektiv i Dagens Samhälle: "Att leda med tillit får inte bli blomsterspråk"
Några vanliga missförstånd om tillitsbaserad styrning.

Fler krönikor här.


Intervjuer (urval)

17/5: Idébanken, Norge: "Praktiske råd for tillitsbasert ledelse"

11/5: Förvaltarforum: "Att bygga tillitskultur i en orolig tid"

1/5: Intervju i podden Madestam & Lemne

April: Intervju i podden Fysioterapeuterna

11/3: Dagens Nyheter: "Så uppstår en tystnadskultur - och så kan den brytas"

14/11: Ingenjören: "Var tredje akademiker vågar inte framföra kritik"

24/10: Dagens Nyheter om Åklagarmyndigheten

22/10: SACO-podden "Hotet mot den akademiska friheten"

8/7: Ekonomihögskolan vid Lunds universitet / intervju / "Lundaforskare tar plats i Skolinspektionens insynsråd"

6/6: Sveriges Radio P1 / intervju / "Människans mått: Förskolan, tilliten och kvaliteten"

30/5: Sveriges Radio P1 / intervju / "Människans mått: NPM nu och i framtiden"


Kontakt

Twitter: @bringselius

E-post: louise@bringselius.se