Special-områden

Tillitsbaserad styrning och ledning

 

Utvecklar definitioner och modeller för att styra, ledar och organisera verksamheter med tillit som grund. Detta publiceras främst inom ramen för Tillitsdelegationen, där jag är redaktör för en kommande forskningsantologi på detta tema. Ramverket omfattar även konkreta metoder och exempel. Arbetar även med en separat bok med titeln "Människan, tilliten och den nya romantiken".

Granskning, revision och utvärdering

 

Jag är Sveriges ledande forskare inom statlig revision och har följt Riksrevisionen sedan 2002. Våren 2016 arrangerade jag en konferens om den statliga revisionen i Norden och den arrangerades på nytt i mars 2017 i Sveriges riksdag. Redaktör för den nya boken "Den statliga revisionen i Norden: Forskning, praktik och politik". Har också gett ut en bok om Riksrevisionens första tio år samt en rad andra publikationer.

Hälso- och sjukvård

 

Jag har genomfört vissa studier om hälso- och sjukvården och då framför allt om läkarprofessionens situation vid universitetssjukhusen. Inom ramen för denna forskning har jag också en doktorand som undersöker sociokulturella och strukturella förutsättningar vid universitetssjukhusen när det gäller klinisk medicinsk forskning, dvs en forskarkarriär.

 

Värderingar och trender i samhälle och förvaltning

 

Skriver och föreläser om förändringar i attityder och prioriteringar i samhället idag, jämfört med tidigare. Jag går då tillbaka till efterkrigstiden och tittar bl a på synen på samhällets professioner, men också på mening och ansvar. Tar delvis avstamp i begreppet New Public Management (NPM), men lyfter också en parallell trend som har hamnat lite i skuggan av NPM-debatten. Detta är en nybyråkratisk trend, där rättssäkerhet, transparens och evidens är centrala värden.

Organisationsförändring, kultur, ledarskap - och ämbetsmannen

 

Min forskningsmässiga grund är studiet av organisationsförändring, med särskilt fokus på organisation, kultur, kommunikation och ledarskap. Detta var också fokus i min doktorsavhandling, som lades fram i november 2008. Där tittade jag särskilt på sammanslagningar (fusioner). Särskilt intresserar jag mig för medarbetarens roll och förutsättningar och offentlig sektor och det har fört mig till frågor om ämbetsmannen och förvaltningskulturen.

Louise Bringselius

 

Fil dr och docent med inriktning mot organisation, ledning och styrning i offentlig sektor

Twitter: @bringselius

Pressbilder

Specialområden

För artiklar och andra texter, se Att läsa

Copyright © All Rights Reserved louise@bringselius.se