Böcker

Louise Bringselius

 

Docent, forskningsledare, föreläsare och rådgivare.

 

Inriktning: organisation, ledning och styrning, särskilt i offentlig sektor

 

louise@bringselius.se

Böcker och forskningspublikationer (urval)

NY BOK 2017:

"Den statliga revisionen i Norden"

 

För första gången finns det nu en samlad volym om den statliga revisionen i de fem största nordiska länderna, dvs Sverige, Danmark, Norge, Finland och Island. I Sverige bedrivs denna revision av Riksrevisionen. Medverkar gör riksrevisorer, parlamentariker och forskare från de fem länderna. Syftet är att diskutera aktuella utmaningar i statliga revisionen och att föreslå teman för framtida studier. Jag är initiativtagare till, och redaktör för, boken. Läs mer...

Beställ boken hos Studentlitteratur.

 

 

Nu som open access:

"Organisera oberoende granskning" (bok från 2013)

 

För första gången finns det

Har glädjen att meddela att min bok om Riksrevisionens första tio år, där jag också analyserar förutsättningar för oberoende granskning, nu finns tillgänglig för nedladdning utan kostnad. Boken har titeln "Organisera oberoende granskning: Riksrevisionens första tio år". Den handlar till stor del om balansen mellan en främjande och en ansvarsutkrävande inriktning i granskningen och även frågor om revisorernas roll och inflytande.

Läs recensioner och ladda ned boken här.

Böcker

 

Bringselius, L. (kommande, 2018, redaktör) Styra och leda med tillit: Forskning och praktik. SOU. Stockholm: Elanders/Regeringskansliet.

 

Bringselius, L. (red.) (2017) Den statliga revisionen i Norden: Forskning, praktik och politik. Lund: Studentlitteratur. Läs mer...

Bringselius, L. (2013) Organisera oberoende granskning: Riksrevisionens första tio år. Lund: Studentlitteratur. (Boken finns nu öppet tillgänglig på nätet) Läs mer...

Andersson, F., T. Bergström, L. Bringselius, M. Dackehag, T. Karlsson, S. Melander & G. Paulsson (red) (2012) Speglingar av en förvaltning i förändring: Reformeringen av Försäkringskassan. Stockholm. Stockholm: Santérus förlag. Läs mer.

Bringselius, L. D. (2008) Personnel resistance in public professional service mergers: The merging of two national audit organizations. Lund: Lund Institute of Economic Research. Doktorsavhandling. Läs bok.

 

Bokkapitel

Bringselius, L. (2017) The unfolding of agency autonomy over time: The Swedish Social Insurance Agency 2003-2015. I: Hans Knutsson & Irvine Lapsley (red), Modernising the state: Scandinavian Perspectives. London: Routledge. Läs mer.

 

Bringselius, L. & S. Ahlbäck Öberg (2017/kommande) Forskningen om den statliga revisionen i Sverige. I: L. Bringselius (red.), Den statliga revisionen i Norgen: Forskning, praktik och politik. Routledge.

Bringselius, L. (2015) In the absence of a Public Accounts Committee: The Swedish Experience. I: Zahirul Hoque (red.), Making Governments Accountable: The Role of Public Accounts Committees and National Audit Offices. London/New York: Routledge. Läs...

Bringselius, L. (2014) Vem ska bestämma? Utrymmet för effektivitetsrevisorernas professionella omdöme. I: Isberg, M. & I. Mattsson (red) Riksrevisionen tio år: granskning, ansvar, lärande. Stockholm: SNS Förlag. Läs...

Bringselius, L. (2012c). Mergers of authorities in central Government: Role ambiguities and blame-avoidance. I: Andersson, H., F. Nilsson & V. Havila (red), Mergers and Acquisitions: The Critical Role of Stakeholders. Routledge. Läs...

Bringselius, Louise (2012) Särskilda förutsättningar vid enmyndighetsreformer i staten. I: F. Andersson, T. Bergström, L. Bringselius, et al, Speglingar av en förvaltning i förändring: Reformeringen av Försäkringskassan. Stockholm: Santérus Förlag. Läs...

 

Journalartiklar och rapporter

 

 

Bringselius, L. (januari 2018) Efficiency, Economy and Effectiveness – but What about Ethics? Supreme Audit Institutions at a Critical Juncture. Public Money & Management. Läs här

 

Bringselius, L. (2017) Tillitsbaserad styrning och ledning. Ett ramverk. Stockholm: Regeringskansliet / Tillitsdelegationen. Ladda ned.

 

Bringselius, L. & A. Thomasson (2017) Balancing stability and change in the New Weberian State. Statsvetenskaplig tidskrift nr 01/2017. Läs mer.

 

Bringselius, L. & M. Lemne (2017) What Qualifications does Good State Audit Require? The Profiles of Ten Auditors-General. Statsvetenskaplig tidskrift, nr 01/2017. Läs här.

 

Bringselius, L. (2016) Riksrevisionens effektivitetsgranskningar - kvalitet ur ett intressentperspektiv. Rapport. Lund: Lunds universitet. Ladda ned här.

 

Bringselius, L. (2016) Härifrån till verkligheten - forskningen och berättandet. Organisation & Samhälle nr 2016/01. Läs mer.

 

Ahlbäck Öberg, S. & L. Bringselius (2015) Professionalism and performance in the wake of New Managerialism: The case of the Swedish National Audit Office. European European Political Science Review. Läs mer.

 

Bringselius, L. (2014) Employee Reactions to Organizational Change: A Framework for Addressing Management Responses. Journal of Organization Development, 32(1), 41-54. [Läs här] eller [Läs svensk sammanfattning]

 

Bringselius, L. (2014) The dissemination of results from Supreme Audit Institutions: Independent partners with the media? Financial Accountability and Management, 1 (30), sid 75-94. [Läs mer]

 

Bringselius, L. (2013) The voice of professionals - lost in evaluation? International Journal of Public Administration, 36 (10), sid 723-731. [Läs mer]

 

Bringselius, L. (2012). Gaining legitimacy as a public official: The case of supportive employee attitudes to the standardisation of work. International Journal of Public Administration, 35 (8), sid 544-552. [Läs mer]

 

Bringselius, L. (2012) Resultat från forskningsenkät vid Skånes universitetssjukhus: En rapport till respondenter och övriga intressenter. Lund: Lunds universitet.

 

Andersson, F., T. Bergström, L. Bringselius, M. Dackehag, T. Karlsson, S. Melander, G. Paulsson (2011). Organisatoriska vägval: en studie av Försäkringskassans förändringsarbete. Nordiske Organisasjonsstudier, no. 4.

 

Bringselius, L. (2011). Performance audit at the Swedish Supreme Audit Institution (SAI). The Lund Institute of Economic Research Report Series, no. 2011-01. Lund: Lund University. Läs rapporten...

 

Bringselius, L. (2010). Förändringsmotstånd vid fusioner i offentlig sektor. Nordiske Organisasjonsstudier, no. 4.